Bouwbegrippen

Onderstaand treft u een overzicht aan van diverse veel voorkomende bouwbegrippen.

Aanbesteding
Bij een aanbesteding offreren verschillende partijen voor een opdracht. De beste optie wordt uiteindelijk gekozen.

Afbouw
Met afbouw wordt bedoeld de werkzaamheden die verricht worden om een casco verder af te werken tot een volwaardige woning. In sommige gevallen kunnen de toekomstige bewoners dit ook zelf doen.

Bestek
Een bestek is een omschrijving van een bouwwerk, de plaatsbepaling, de materiaalbeschrijving, de uitvoering en alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn. Het bestek kan met de bestektekeningen de basis vormen van het contract tussen aanbesteder (koper) en aannemer (bouwbedrijf).

Bestektekening
De bestektekening is het geheel van tekeningen en plattegronden, aanzichten, doorsneden, constructies en installaties.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan waarin wordt aangegeven waarvoor de gronden binnen het plangebied mogen worden gebruikt en of er op die grond mag worden gebouwd. Ook zijn hierin bouwregels opgenomen waaraan bouwplannen worden getoetst. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een plankaart en voorschriften. De plankaart en de voorschriften zijn juridisch bindend. De toelichting niet, maar die geeft uitleg over de bedoeling van het plan. De plankaart is een kaart waarop de bestemming is aangegeven, bijvoorbeeld waar woningen mogen staan en wat groengebied is. In de voorschriften is vastgelegd wat er binnen de bestemming mag en kan. Hierbij kunt u denken aan de vraag hoe iets gebruikt mag worden en of er ook gebouwd of aangebouwd mag worden.

Bouwaanvraag
Om voor een bouwvergunning in aanmerking te komen moet een bouwaanvraag woden ingediend bij de gemeente. De gemeente toetst de aanvraag op bouwtechnische eisen, eisen van welstand en het bestemmingsplan.

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit is de landelijke regelgeving waarin staat omschreven aan welke technische eisen nieuwe en bestaande bouwwerken minimaal moeten voldoen, bijvoorbeeld uit oogpunt van brandveiligheid en stevigheid van de constructie.

Cascobouw
Dat is wanneer alleen de dragende constructie wordt opgeleverd als eindproduct. De koper zorgt bijvoorbeeld zelf voor installaties, de afwerking van wanden en vloeren, de keukeninrichting etc.

Dakoverstekken
Bij een dakoverstek loopt het dak verder door dan de muren. Een overstekend dak van bijvoorbeeld 50 cm helpt mee uw huis in de zomer koel te houden.

Definitief ontwerp
Het definitief ontwerp is het ontwerp dat is aanvaard door de opdrachtgever en op basis waarvan de documenten ten behoeve van de aanbesteding en/of uitvoering kunnen worden gemaakt.

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen is een manier van bouwen waarbij milieu- en gezondheidseffecten van het bouwen en het wonen zo veel mogelijk beperkt worden. Bekende maatregelen zijn een zonnecollector op het dak, extra-isolerend glas, waterbesparende kranen en toiletten en het vermijden van tropisch hardhout.

EPC
EPC staat voor energieprestatie-coëfficient. Het drukt uit hoe energiezuinig uw woning is. De waarde wordt uitgedrukt in een getal. De norm is tegenwoordig 0,6. Een betere energieprestatie wordt uitgedrukt met een lager getal.

HR++-glas
Dubbelglas in combinatie met een coating en edelgasvulling. Zorgt voor uitstekende warmteisolatie en werkt geluidswerend.

Leges
Leges zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een bouwvergunning te krijgen. De hoogte van de leges is afhankelijk van de bouwkosten. Hoe hoger ze zijn des te meer leges u moet betalen.
De uiteindelijke hoogte van de leges hangt van de gemeente af. U moet echter al gauw reken op 1 tot 2% van de bouwkosten.

Maaiveld
De hoogte van het terrein waar het aansluit op een gebouw.

Programma van Eisen
Een Programma van Eisen, of PvE, omschrijft alle eisen en wensen waaraan het huis moet voldoen. De architect gebruikt het PvE als basis voor zijn ontwerp. Het is een heel belangrijk document, dat door u als opdrachtgever wordt gemaakt. U dient goed na te denken hoe u en uw familieleden willen wonen. Daarbij dient u zich te realiseren dat uw wensen in loop der tijd kunnen veranderen. Stel u wilt zo lang mogelijk in dit huis blijven wonen, dan is het handig als u op latere leeftijd bijvoorbeeld minder valide bent dat u gemakkelijk een traplift kunt laten installeren of dat u alle noodzakelijke voorzieningen (slaapruimte, badkamer, toilet en keuken) op de begane grond kunt realiseren.

Rooilijn
Een in het bestemmingsplan vastgelegde lijn die met bouwen niet mag worden overschreden.

Ruwbouw
Ruwbouw is het onafgewerkte, dragende en afsluitende deel van een gebouw: fundering, vloeren, wanden en dak. Ramen, deuren, beglazing en dergelijke zijn nog niet aangebracht.

Voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp is het ontwerp dat onderhevig blijft aan wijzigingen overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever tot dit ontwerp door de opdrachtgever is aanvaard. Een voorlopig ontwerp bevat materiaalaanduidingen en kan de uitwerking zijn van een structuurontwerp

Welstand
De Welstandscommissie is een adviesorgaan van de gemeente. De commissie kijkt vooral naar de architectuur van uw woning en naar de manier waarop die in de omgeving past. Zij doet dit aan de hand van een door de gemeente geschreven welstandsnota.